Буряад онтохоной орон


Буряад онтохоной орон

%d0%b1%d1%83%d1%80%d1%8f%d0%b0%d0%b4

Орлигой хγγгэдэй номой санда Буряад хэлэнэй hайндэрэй хэмжээндэ намарай намжаа  октябриин  27-ной γдэр «Буряад онтохоной орон» гэhэн тγрэлхи хэлэнэй саг 6-хи ангитай γнгэргэгдөө. Буряад хэлэнэй багша М.Н. Самбялова hурагшадаараа ерээ. Буряад аман  зохёолой онтохон тухай   хөөрөөн эхилжэ γхибγγд анхаралтайгаар hонирхон шагнабад. Викторинэ-асуудал дурдагдаба, харюусажа, мэдэжэ абабад. «Туулай арсалан хоёр» гэhэн буряад онтохоной удха шанарынь шγγмжэлбэбди  Онтохоной, γльгэрэй номой выставкэ дэлгэгдээ.Яндекс.Метрика