Корней Чуковскиин суута зохёолнууд буряад хэлэн дээрэНациональная Библиотека Республики Бурятия

Корней Чуковскиин суута зохёолнууд буряад хэлэн дээрэ


Корней Чуковскиин суута зохёолнууд буряад хэлэн дээрэ

Корней Чуковский – хүүгэдэй мэдээжэ уран зохёолшо, оршуулагша, сэтгүүлшэн. Тэрэнэй суута зохёолнуудые мэдэхэгүй хүүгэд үгы ёһотой. “Айболит”, “Телефон”, “Чудо-дерево”, “Мойдодыр” гэһэн зохёолнуудай мартагдашагүй мүрнүүд ехэшье зоной һанаа сэдьхэлдэ үлэнхэй. Хэды үеын үхибүүд эдэ зохёолнууд дээрэ хүмүүжэһэн бэ. Мүнөөшье Корней Чуковскиин номуудые һонирхон уншана, тиимэһээ түрэл хэлэн дээрээ суута зохёолнуудыень уншажа байхада, ямар гоё гээшэб.   

1937 ондо лата бэшэг дээрэ буряад – монгол хэблэлээр К. Чуковскиин хоёр номуудынь гараһан байна. Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо Ц. Галсанов “Телефон”, Л. Уландаев “Мойдодыр” гэһэн зохёолнуудыень оршуулһан юм.

1940 ондо бишыхан үхибүүдтэ зорюулһан, ариг сэбэрые сахиха тухай  “Мойдодыр” гэһэн бүтээлынь Б. Башкуев оршуулжа хэблүүлээ.

Гью Лофтингын зохёолоор бэшэгдэһэн “Доктор Айболит” гэһэн мэдээжэ онтохон 1949 ондо гараа, тэрэнииень Д. Мижидон оршуулба.  

1956 ондо Ц. Жимбиевай оршуулһан “Мойдодыр” гэһэн номынь нара хараба. Зурагуудынь А. Окладников бүтээгээ. Энэл зохёол “Арюун уһан алдаршаг” гэжэ нэрэтэйгээр, ород буряад хэлэн дээрэ 2012 ондо хэблүүлэгдэнхэй. Буряадай габьяата уран зурааша Р. Жимбиева шэмэглэн гоёожо шэнэ түхэлтэйгээр гаргаһан байна.

Корней Чуковскиин зохёолнууд буряад хэлэн дээрэ гансашье амяараа номууд боложо гараа бэшэ, баһа тиихэдэ олон тоото сэтгүүлнүүд соо оруулагданхай. “Шаляахай-аляаһан” гэһэн онтохониие Э. Дугаров оршуулжа, “Байгал” журналда гаргаһан байна.

Эдир уншагшадаа түрэл хэлэн дээрээ бултанда мэдээжэ суута уран зохёолшын номуудые ерэжэ уншыт гэжэ уряалнабди.


Яндекс.Метрика