«Робинзон Крузо» буряадаар уншагты.Национальная Библиотека Республики Бурятия

«Робинзон Крузо» буряадаар уншагты.


«Робинзон Крузо» буряадаар уншагты.

Даниель Дефо хадаа Англиин мэдээжэ уран зохёолшон ба публицист. Зарим нэгэн тэрэниие романай эхи табигша гэжэ тоолоно, тус жанрай дэлгэрүүлхэ хэрэгтэ ехэхэн хубитаяа оруулһан юм. Тэрэ элдэб янзын  зохёолнуудые ехээр бэшэһэн байна, хамтадаа 500 гаран номуудые хэблүүлжэ гаргаа. Теэд тэдэнэйнь нэгэнииньшье “Робинзондол” адляар мэдээжэ болоогүй. Энэ номынь бүхы дэлхэй дээрэ алдар суутай болонхой. Хоёр зуун ерээд жэлэй саана бэшэгдэһэн ном мүнөөшье хүрэтэр һонирхолтой зандаа. Александр Селькирк гэһэн уһан сэрэгшын ажабайдалда болоһон ушарал дээрэ үндэһэлжэ бэшэгдэһэн роман болоно. 

 Робинзон Крузо онгосын хосоролой удаа хүнэй үгы арал дээрэ хаягдашана. Тиигээд хорин намайн жэл соо гансаараа, түрүүшынгээ үдэрһөө эхилээд байгаалитай тэмсэхэ болоно. Тэрэ эсэшэ сусашагүй ажалша байһан дээрэһээ байгаалиин аюулта хүсэнүүдтэ диилдэнгүй, бэрхэшэлһээ сухарингүй амиды гаража, һүүлдэнь һанаһандаа хүрэжэ шадаа. Робинзон модо һуулгана, зэрлиг амитадые гарай болгоно, хооһон тала газарые таряалан болгоно. Энэ ном уншажа байхада ехэл һонин.

“Далайн аяншан Робинзон Крузын ажабайдал ба ушаралта ябадалнууд тухай” гэһэн ном 1957 ондо ородһоо уран зохёолшон Гэлэгма Бадмаева оршуулжа, Бурят-Монголой номой хэблэлээр 2000 хэһэгээр барлуулжа гаргаа. Уран зурааша П. Гурьянов гоён шэмэглээ. Энэ бүхы дэлхэйгээр суурхаһан ном хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһагта абажа уншаха аргатайт.


Яндекс.Метрика