Стихотворение «Алтаргана» Бато-Жаргала Цыдыпова, лауреата 3 степени Республиканского конкурса бурятской поэзии «Алтаргана — 2014»


Стихотворение «Алтаргана» Бато-Жаргала Цыдыпова, лауреата 3 степени Республиканского конкурса бурятской поэзии «Алтаргана — 2014»

IMG_8081

Бато-Жаргал Цыдыпов — Почетный гражданин России, Почетный работник Высшего дополнительного образования России, Чемпион России среди студентов сельхоз вузов по лыжным гонкам.

Родился 14 мая 1952 года в селе Харьяск Мухоршибирского райна Бур. АССР в селе крестьянина Дашинимаева Дамбы (Сырен) Дымбрыловича. Мать Цыдыпова Дашима Дашицыреновна. В 1959 году пошел в Галтайскую начальную школу и 1969 году окончил Хушун-Узурскую среднюю школу и в том же году поступил в Бурятский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет.

После окончания института в 1974 году по распоряжению был направлен Читинскую область, Агинский автономный округ, Агинский район колхоз XXIIпартсъезда в селе Цокто-Хангил, где проработал 3 года агрономом отделения в местностях Хара-Нур  и Бурхи. В 1977 году поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института удобрений и агропочвоведенияим.Д.Н.Прянишникова в г. Москва. И в 1980 году окончил и защитил кандидатскую диссертацию.

После окончания аспирантуры 1 год работал преподавателем кафедры агрохимии и физиологии растений в БСХИ и в 1981 году был назначен главным агрономом колхоза «Знамя Ленина» Мухоршибирского района где проработал 1 год и был направлен директором совхоза «Одон» Мухоршибирского района. В 1989 году был принят инструктором аграрного отдела Бурятского обкома КПСС. Работал директором совхоза «Кижингинский»  Кижингинского района, директором «Тугнуйинвестстрой» Тугнуйского угольного разреза, Советником министра сельского хозяйства, советником президента Республики Бурятия по аграрному вопросу, ректором Бурятского института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов АПК РБ.

В настоящее  время работает заместителем директора по производству Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

 

АЛТАРГАНА

 

Эмхидхэлэй заабари ехээр залаhан

Эрдэм бэлиг энхэ тайбанаар

Олон зонойнгоо нангин ёhо

Орхиhые ойлгуулаа, мартаhые hануулаа,

Υрэhэ hайхан Алтарганамни!

Далай шэнги этигэл бариhан,

Дайда шэнги мунхэ оршоhон

Нялха уусым хухэ тамгамни

Нягталжа элирγγлээ гол ундэhыемни,

Удха ехэтэй Алтарганамни!

Алтай хаанhаа ашанарыемни айлшалуулааш,

Алхана хаанhаа албата зоноо ударидааш,

Хэнтэй хаанhаа хγгшэдɵɵ, γбгэдɵɵ золгуулааш,

Саяан ханhаа хамтаруулжа Буряадаа жагсаанаш,

Хγндэ ямбатай Алтарганамни!

Хэрлэн голой yhaap ундалжа.

Хэтын байдалай уургэ hомолжо,

Онон хатан эжыдээ хурьгуулжэ.

Олоной байдал элшэтэй болгожо,

Соносхон ерээш, Алтарганамни!

Сэлэнгэ мурэнэй урасхал мунгэтуулжэ,

Сэсэн байдалай эхи зохёожо,

Ангара мурэн тээшэ угсэжэ,

Алтай дэлхэйн улгыень мунхэлжэ,

Лундэлэн ерээш. Алтарганамни!

Yнгэрhэниие hабагшална хугшэднай

Yглѳѳ удэрэй улзы жаргал холбохоо.

Зуб, буруугаа шэбшэжэ шүүмжэлээ

Золтой зэндэмэни харгыгаа шэнэлхэеэ,

Унэншэнэ гущ, Алтарганамни?

Залуушуулнай гарнуудаа зѳѳлэнѳѳр барилсаад,

Зохидхоноор хоорондоо зурхэнhѳѳ уелээд,

Хамта ябаха зоригоо шангадхаад,

Хаан Хурмаста тэнгэриин заяагаар урмашаад,

Танилсанал. Алтарганамни!

Баатар хүбүүдыемнай Абай Гэсэртэл жэшээлжэ,

Бэлигтэй басагадыемнай агуу Гоохондол шарайлуулжа,

Хухэ Мунхэ тэнгэри дороо

Хэрэг бутээхэ сэдъхэлээ гэрэлтүүлжэ.

Yреэжэ байнал, Алтарганамни!

Толи мэтэ haйxaн нюур шараймнай хубилхагуйл,

Танилсажа эльгэлhэн үрэ зурхэмнай мартахагүйл, —

Урдахи холын жаргалаа баталаабди,

Урматай дорюун нүхэдѳѳ элирүүлээбди,

Эблэрүүлжэ байнаш, Алтарганамни!

Бугэдэ Монгол- Буряад угсаатан

Бурхан Багшын, Богдо Зонховын hургаалаар

Хубита хугжэлтын эрхэ сулѳѳе

Хурсаар сахиха зориг ухааемнай

Гэгээрүүлээл, Алтарганамни!

Эльгээрээ энхэржэ, сэдьхэлээ сэнгүүлhэн

Эсэгэ Малаан Тэнгэри дороо

Наран ехэ найжатаяа найрлажа,

hара уг гарбал сахюусантаяа

Элъгэлжэ байнал, Алтарганамни!

Зальбаржа наманшална аба, эжынэрнай

Зулаа бадараанхай Хамбын хуреэндээ,

Зарлигаар баталха Арадай хуралшаднай

Захинал албатандаа жаргалтай hуухыемнай,

Эрдэнитэ Алтарганамни!

Бугэдэ Монгол — Буряад угсаатан

Байгал далайнгаа тайбанхан эрьедэнь

Аха Монгол оронтоёо хамта

Алтан Наран эхэ гарбалаа тахижа,

Сэсэглэжэ hалбараал, Алтарганамни!

Б-Ж.Цыдыпов

 

 Яндекс.Метрика