Стихи призёра конкурса Алтаргана-2014


Стихи призёра конкурса Алтаргана-2014

Буряадтаа түрэжэ

Буряадтаа түрэжэ

Буряадтаа наһалха

Буянтай хүнэй

Yйлэюмдаа.

Хүн болоһооршни,

Хүлэг үүрһэхэ.

Алхам хэхэдэшни,

Аба  эжынэр юрѳѳлхэ.

Ая гангада,

Аянай шубуудта

Уян сэдьхэлни

Уярмаар дуратайл юм.

Yргэн талын,

Yндэр майлын

Һалхилма дуунууд

Һанаандам тааруул юм.

Бурхантай,

Буянтай ябаха-

Буряад хүнэй

Yндэр хуби заяа

Эдлэхээ һэдэнэлби,

Эрхимдэ һураналби.

Нара  һараһаа,

Гал уһанһаа

Наһаараа һуранаб.

Тимур Гомбожапов.Яндекс.Метрика