Итоги отборочного конкурса бурятской поэзии «Навстречу Алтаргане-2024»


Итоги отборочного конкурса бурятской поэзии «Навстречу Алтаргане-2024»

22 мая в Национальной библиотеке республики Бурятия определили призеров и победителей республиканского отборочного конкурса бурятской поэзии «Навстречу «Алтаргане-2024».

 

Победителями в старшей возрастной категории от 35 лет стали:

I место — Туяна Очирова, Иволгинский район, село Оронгой

II место — Бата-Жаргал Цыдыпов, Иволгинский район, село Нур-Селение

III место — Симуцзидэ (Санжаа-Ешын Сэмжид), Улан-Удэ

 

Победителями среди молодежи в возрасте от 16-35 лет стали:

I место — Алдар Жапов, Улан-Удэ

II место — Данзан Доржиев, Еравнинский район, село Исинга

III место — Самудара (Чойжамсо Бальжаев), Улан-Удэ

 

Всего на конкурс было подано 77 работ от 30 конкурсантов.

 

Состав экспертного жюри в номинации «Поэзия»:

— Чингис Цыренович Гуруев — народный артист республики Бурятия, заслуженный артист Российской Федерации, член Союза писателей России, председатель жюри;

— Галина Хандуевна Дашеева — народный поэт республики Бурятия, член Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации и республики Бурятия;

— Нина Токтохоевна Артугаева-Ленхобоева — народный поэт республики Бурятии, заслуженный учитель республики Бурятия, член Союза писателей России, член Союза писателей Бурятии.

 

Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры республики Бурятия и министра культуры Соёлмы Дагаевой, а также при информационной поддержке канала «Буряад ТВ» и радиостанции «Буряад ФМ».

 

В возрастной категории от 16-35 лет приняли участие:

Сведения о конкурсанте Наименование творческих работ
1

Доржиев Данзан Баирович,

16 лет

Еравнинский район, село Исинга

(личная заявка)

1.«Шэмэг нютаг – Иисэнгэм»;

2. «Эхэ нютаг»;

3. «Нютагайм байгаали»

2

Цыренов Золто Идамович, 21 год

город Улан-Удэ

(заявитель — ФГБОУ ВО «БГСХА»)

1.«hарын онтохон»;

2. «Хүйтэн»;

3. «Дааража эхилээ hаа, намда гараа татаарай»

3

Бальжаев Чойжамсо Батоевич

Псевдоним Самудара, 21 год

город Улан-Удэ

(заявитель — ФГБОУ ВО «БГУ имени Доржи Банзарова)

1.«Оюутанай үглөө»;

2.«Минии үбэл, hүүлдэ хабар»;

3.«hүни»

4

Жапов Алдар Владимирович, 25 лет

 город Улан-Удэ

 (личная заявка)

1.«Хүлисыш намайгаа»;

2.«Дондогой басаган – Сэрэндулма»;

3.«Шамдаа»

 

В старшей возрастной категории от 16-35 лет приняли участие 20 человек. Самый почтенный возраст конкурсанта составил 84 года, самый молодой – 39 лет. 

Сведения о конкурсанте Наименование творческих работ
1

Цыбиков Сандан Цырендоржиевич, 60 лет

Еравнинский район,

село Сосново-Озёрское

(личная заявка)

«Буряад мориной соло», «Эхын магтаал», «Наhанайм зам»
2

Моисеева Сэсэгма Цырендашиевна

Еравнинский район,

село Ширинга

(личная заявка)

«Буряад орон», «Гэр бүлымни одо заяан»
3

Дондокова Роза Цыреновна, 84 года

Еравнинский район,

посёлок Целинный

(личная заявка)

«Гэр бүлын магтаал», «Yргэн Буряад оромни, шамдаа»
4

Цыренова Цыремжит Банзаракшеевна, 64 года

Закаменский район,

 село Хамней

(личная заявка)

«Буряадаа магтанаб», «Минии Бүргэ»,

«Хамни нютаг»

5

Омоктуева Екатерина Дабацыреновна, 73 года

Иволгинский район,

село Оронгой

(заявитель — МБУК «Иволгинская ЦБС»)

«Улаалзай», «Буряад хэлэмнай» «Тарни»
6

Очирова Туяна Александровна, 49 лет

Иволгинский район,

село Оронгой

(заявитель — Оронгойская модельная библиотека имени В.Ц. Будаева)

 

«Шулуун», «Аба эжым хэлэмни»,

«Дамбын сэдьхэлэй Сахюусан»

7

Бадмажапова Арюна Намсараевна,

40 лет

Иволгинский район,

село Гурульба

(заявитель — МОУ «Гурульбинская СОШ»),

 

«Хубалза», «Нютагай шарай», «Хүсэл»
8

Базарова Елена Гармаевна, 62 года

Иволгинский район, улус Хойтобэе

(заявитель — МБУК «Иволгинская ЦБС»),

 

«Дархан», «Угнаса»
9

Санжиев Сергей Гундаевич,

57 лет

Иволгинский район,

село Иволга

(заявитель — МБУ «Иволгинская ЦБС», Галсанова Т.Ю.)

«Сэнгүүhэн ханаандам – аяатай!»,

«Ойлгышта дурыем – ойлгышта»,

«Бултандаа сэнтэйхэн Оромной»

10

Цыдыпов Бата-Жаргал Цыдыпович,

72 года

Иволгинский район, село Нур-Селение

(личная заявка)

«Амиды жаргалай hахюуhад», «Түгнэ голой үбhэшэн», «Алтаргана»

 

11

Будажапова Римма Бадмаевна, 64 года

Кижингинский район, улус Эдэрмэг

(заявитель — МБОУ «Верхне-Кижингинская СОШ»)

«Байгаалияа гамнаял!»,

«Хэтын хэтэдэ бүхөөр үлэхэл»,

«Эрдэни – Хайбзан Галшиевта зорюулаглаhан магтаал»

12

Цыренова Галина Раднаевна, 53 года

Кижингинский район, село Кижинга

(личная заявка)

«Алтарганын уряа», «Магтаал», «Мүргэл»
13

Очирова Евгения Валерьевна, 39 лет

Курумканский район, село Курумкан

(личная заявка)

«Минии гэр бүлэ»
14

Ирдынеева Чимитцу Цырендондоковна, 71 год

Мухоршибирский район, село Кусоты

(личная заявка)

«Харгы», «Хүсөөтэ нютагни», «Буурал Буряад оромни»
15

Галсанов Базаржаб Хуригадаевич,

67 лет Тарбагатайский район, село Нижний Саянтуй

(личная заявка)

«Алтаргана», «Буряад hайхан оромнай», «Яса»
16

Симуцзидэ

(Санжаа-Ешын Сэмжид), 81 год

город Улан-Удэ

(личная заявка)

«Буряад соёл», «Хори-буряад зүүдхэл», «Буряад хубсаhанай магтаал»
17

Балбарова Людмила Бадмаевна, 46 лет

город Улан-Удэ

(личная заявка)

«Буряадууд», «Хадын басаган», «Дуран-жаргал»
18

Бадмацыренова Соелма Дашинимаевна, 52 года

город Улан-Удэ

(личная заявка)

«Буряад эхэнэр», «Сэгнэе»
19

Галсанова Цырен-Дулма Очировна,

67 лет

город Улан-Удэ

(личная заявка)

«Эжын хараасгайнууд», «Хүбүүднай бусахал байха»
20

Будаева Валентина Дугдановна

62 года

город Улан-Удэ

(личная заявка)

 

«Мэргэшүүлдэ», «Буряад гэр», «А» үзэг — эрдэмэй дээжэ»

 

По итогам прослушивания во второй конкурсный этап экспромт-написания произведения были допущены:

Сведения о конкурсанте II этапа
1

Цыбиков Сандан Цырендоржиевич, 60 лет

Еравнинский район, село Сосново-Озёрское (личная заявка)

2

Очирова Туяна Александровна, 49 лет

Иволгинский район, село Оронгой (заявитель — Оронгойская модельная библиотека имени В.Ц. Будаева)

3

Цыдыпов Бата-Жаргал Цыдыпович, 72 года

Иволгинский район, село Нур-Селение (личная заявка)

4

Будажапова Римма Бадмаевна, 64 года

Кижингинский район, улус Эдэрмэг

(заявитель — МБОУ «Верхне-Кижингинская СОШ»)

5

Цыренова Галина Раднаевна, 53 года

Кижингинский район, село Кижинга (личная заявка)

6

Галсанов Базаржаб Хуригадаевич,67 лет

Тарбагатайский район, село Нижний Саянтуй (личная заявка)

7

Симуцзидэ (Санжаа-Ешын Сэмжид), 81 год

город Улан-Удэ (личная заявка)

8

Бадмацыренова Соелма Дашинимаевна, 52 года

город Улан-Удэ (личная заявка)

9

Галсанова Цырен-Дулма Очировна, 67 лет

город Улан-Удэ (личная заявка)

10

Будаева Валентина Дугдановна, 62 года

город Улан-Удэ (личная заявка)

11

Доржиев Данзан Баирович, 16 лет

Еравнинский район, село Исинга

(личная заявка)

12

Цыренов Золто Идамович, 21 год

город Улан-Удэ

(заявитель — ФГБОУ ВО «БГСХА»)

13

Бальжаев Чойжамсо Батоевич

Псевдоним Самудара, 21 год

город Улан-Удэ (заявитель — ФГБОУ ВО «БГУ имени Доржи Банзарова)

14

Жапов Алдар Владимирович, 25 лет

 город Улан-Удэ (личная заявка)

 Яндекс.Метрика